Slovenska športna zveza v Avstriji

Slovenska športna zveza (SŠZ) je krovna športna organizacija vseh slovenskih in dvojezičnih športnih društev na Koroškem. Ustanovljena je bila 19. junija 1949, ko se je povezalo devet slo­ven­skih športnih društev z dvojezičnega ozemlja južne Koroške v Slo­vensko fizkulturno zvezo (SFZ). Konec 70-tih let prejšnjega sto­let­ja se je preimenovala v Slovensko športno zvezo (SŠZ). Danes – 70 let po ustanovitvi – Slovenska športna zveza združuje 35 šport­nih društev s približno 3.000 aktivnimi športniki in športnicami ter skoraj 500 šport­nimi funkcionarji, športnimi delavci in delavkami, tre­nerji, pedagogi, itd.

Slovenska športna zveza organizira in koordinira športno dejav­nost ko­roških Slovencev. V SŠZ včlanjena društva so dejavna na ce­lotnem dvojezičnem ozemlju (avstrijske) Koroške od leta 2013 naprej pa tudi na (avstrijskem) Štajerskem - bodisi po posameznih kra­jih, bodisi po športnih panogah. Lok športne de­jav­nosti v Slovensko športno zvezo včlanjenih društev sega od alpskega/nordijskega smučanja, biatlona, deskanja, sankanja, odbojke, nogometa, košarke, boksa, namiznega tenisa, tenisa, atletike, jadralstva do planinstva, lovstva, športnega ribištva in šaha, itd.

Največje uspehe so športnice in športniki v Slovensko športno zvezo včla­n­jenih slovenskih in dvojezičnih športnih društev dosegli in dosegajo v zimsko-šport­nih panogah (ŠD Zahomc), v odbojki (ŠK Posojilnica Aich-Dob), v nogometu (Slo­venski atletski klub/SAK), v košarki (KOŠ Posojilnica Bank Celovec), v namiznem tenisu (Humška skupnost), itd.  V nordijskih športih so najbolj znana imena Karl Schnabl (olimpijski zmagovalec), Hans Wal­lner, Hans Millonig, Franc in Janko Wiegele, Stefan Kaiser, Tomaž Druml, Sonja Schoitsch in Lisa Wiegele, v tekaških športih Dunja, Zala in Max Zdouc, v kolesarstvu Peter Wrolich, v alpskem smučanju Da­nijel Užnik in Mihi Sab­latnik, v deskanju Andreas Laus­eg­ger, v karateju Milan Hriber­nik, v boksu Franci Wieser, v atletiki Ro­bert Kropiunik, Anni Mül­ler-Kle­menjak, Magdalena Kul­nik, v hokeju na ledu Martin Oraže in Paul Schellander, v tenisu mladi Adrian Kuchar, v šahu Dunja Lukan, in še mnogi drugi.

Preko Slovenske športne zveze potekajo vsi stiki s športnimi in vladnimi ustano­va­mi in drugimi športnimi dejavniki v Avstriji in v Sloveniji. SŠZ je tudi pridru­žena članica Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in sodeluje v Komisiji OKS-ZŠZ za zamejski šport. SŠZ nadalje tesno sodeluje s krovno šport­no organizacijo Slovencev v Italiji (ZSŠDI) ter s Slovenci na Mad­žarskem (ZSM) in s šport­nimi strukturami v celot­nem alpsko-jadranskem prostoru. Prav tako je partner dežele Koroške pri razvijanju in krepitvi njenih čezmejnih stikov.

Slovenska športna zveza je s strani R Slovenije kot tudi R Avstrije oz.  de­žel­nih oblasti na avstrijskem Koroškem priznana kot osrednja in edina reprezentativna šport­na organizacija Slovencev v Avstriji. Njen cilj je, da postane tudi članica (avstrijske) Zvezne športne organizacije (BSO). Toza­dev­na pri­za­devanja so v polnem teku.

Slovenska športna zveza (SŠZ) ima svoj sedež v Celovcu. Včlan­je­nim društvom ter posameznim športnikom in športni­cam ter športnim delavkam in delavcem nudi sodobno strokovno in servisno infra­strukturo. Na­dalje usmerja slovenski šport na Koroškem in skrbi za njegovo promocijo preko deželnih in državnih meja.

SŠZ s svojo široko informacijsko dejavnostjo pro­mo­vira slo­ven­ski šport ne samo na Ko­roškem, temveč v celotnem slovensko go­vorečem prostoru, v prostoru Alpe-Ja­dran in širše. Pomemben del promo­cije so poleg izvedbe čezmejnih prireditev tudi sodoben oblikovan nastop na svetovnem spletu.

Slovenska športna zveza s svojimi včlanjenimi šport­nimi društvi nadalje uspešno podpira tudi vsa ostala prizadevanja slovenske manjšine v Avstriji za njeno vsestransko uveljavitev v celotnem slovensko govo­rečem pro­storu in v mednarodni javnosti.

Sestavni in še posebej pomemben del delovanja Slovenske športne zveze je, da se preko športa ohrani in krepi jezikovna, kulturna in narodna identiteta ko­roških Slovencev. Geslo Slovenske športne zveze “Šport povezu­je”  je ob tem najbolj zgovoren odgovor na izzive globa­li­ziranega sveta - ne le na področju športa! 

Za svoje desetletja trajajoče neprekinjeno in uspešno delovanje v prid slovenskemu športu in slovenske manjšine v Avstriji nasploh ter za povezo­van­je z matico in z osta­limi Slovenci v zamejstvu in v širšem alpsko-jadranskem pro­storu, je Slovenska športna zveza bila deležna številnih odlikovanj R. Slovenije. Nazadnje Bloudkove plakete (1999) ter Zlate plakete Olimpijs­ke­ga komiteja Slovenije-Zdru­ženja športnih zvez (2009).

Dosedanji predsedniki Slovenske športne zveze (SŠZ) v Avstriji:

Franci Zwittnig (1949 - 1954), dr. Janko Wiegele (+) (1954 - 1963), Hanzi Weiss (1963 - 1966), Mirko Bogataj (1966 - 1972), Danilo Prušnik (1972 - 1987), dr. Ludvik Druml (1987 - 1992), Marijan Velik (od leta 1992 dalje).